Què és ?

La Borsa de Treball de l' Institut Ramon Muntaner és un servei que té per objectiu facilitar la inserció laboral dels alumnes i ex alumnes de l'institut i ajudar-los a trobar una feina relacionada amb les competències professionals que han adquirit i inserir-se al món laboral. També donar resposta a les ofertes de treball de les empreses i potenciar així les relacions del centre amb les institucions i empreses de l’entorn.

Els candidats rebreu a la vostra bústia electrònica informació de les Ofertes de Treball quan es publiquin a la web de l’institut i que demandin el vostre perfil i també podreu consultar les Ofertes de Treball vigents.


Alumnat/Ex-alumnat

Normes per l'alumnat/ex-alumnat: :

 1. Per consultar les ofertes heu d’estar donats d’alta a la Borsa.
 2. És obligatori comunicar al centre quan es troba feina i donar-se de baixa del servei.
 3. Els currículums tenen una vigència de sis mesos. (s’avisarà a l’alumne/a de la baixa per si vol fer pròrroga)

Cal ser seriós i formal en el tracte amb les empreses. La persona que no respecti aquesta norma serà donada de baixa del servei.

Empreses

Si voleu formar part de la nostra borsa de treball, és a dir, entrar ofertes i accedir als candidats/es més adequats a l’oferta, cal que seguiu els següents passos:
 1. Doneu-vos d’alta com a empresa
 2. Entreu l’oferta de treball
 

Últimes ofertes (1 en total)

Publicat Perfil Població
13/05/2024 Auxiliar Tècnic Educatiu per Centre Residencial Far d'Empordà, el

Publicacions

BORSA DE FEINA INS RAMON MUNTANER
CICLES INSTITUT RAMON MUNTANER - TEI

Cicle formatiu de grau superior en educació infantil (TEI)

 

La dualitat avança:  Es tracta d’una FORMACIÓ PROFESSIONAL organitzada conjuntament entre el CENTRE EDUCATIU i l’EMPRESA mitjançant un conveni de col.laboració, actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals.

Ins Ramon Muntaner de Figueres (Girona ) ofereix diferents cicles formatius (3) . Avui us parlarem de TEI. 

 

Característiques


Capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicar els
mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes
de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.
 

Durada dels estudis
 

Serà de 2000 hores, en 2 cursos acadèmics. Es realitzaran hores en el centre docent i en el centre de
treball (pràctiques). La informació específica per a aquestes hores es donarà a partir del segon
trimestre, atès que els alumnes no l’hauran de començar fins al segon curs.
Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 2000 hores
lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic. Els centres
docents distribuiran lliurement les hores o bé en un o més dels mòduls previstos per a aquest cicle, o bé
programant-ne més. En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del mòdul de formació en
centres de treball.
 

Competències professionals
 

Amb aquests estudis es poden fer, entre d’altres, les tasques de programació i avaluació dels processos
educatius i d’atenció a la infància, i de preparació, desenvolupament i avaluació de les activitats
destinades al desenvolupament d’hàbits d’autonomia i a l’atenció de les necessitats bàsiques.

 

Àmbit professional i de treball
 

Programes de serveis socials i culturals.
 

Sortides professionals


Educador o educadora infantil en el primer cicle d'educació infantil, sota la supervisió d'un mestreo una mestra;


Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6
anys en situació de risc social, i
 

Educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de
cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
 


 

més info cicles +

CICLES INSTITUT RAMON MUNTANER - TIS

Cicle formatiu de grau superior en integració social (TIS) 

La dualitat avança :  Es tracta d’una FORMACIÓ PROFESSIONAL organitzada conjuntament entre el CENTRE EDUCATIU i l’EMPRESA mitjançant un conveni de col.laboració, actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals.

 

 

 

Ins Ramon Muntaner de Figueres (Girona ) ofereix diferents cicles formatius (3) . Avui us parlarem de TIS. 

 

Característiques


Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions
d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats,
actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la
creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.


Durada dels estudis


La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.Es realitzaran hores en el centre
docent i en el centre de treball (pràctiques). La informació específica per a aquestes hores es donarà a
partir del segon trimestre, atès que els alumnes no l’hauran de començar fins al segon curs.
Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 2000 hores
lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic. Els centres
docents distribuiran lliurement les hores o bé en un o més dels mòduls previstos per a aquest cicle, o bé
programant-ne més. En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del mòdul de formació en
centres de treball.

 

Competències professionals


L’alumnat les competències necessàries per dur a terme una intervenció social en els diferents àmbits
d’actuació. Així les competències bàsiques que assoleixen amb aquests estudis passen per la capacitat
de treball en equip, competències en habilitats socials..., a part de programar, organitzar, implementar i
avaluar intervencions d’integració social.
 

Àmbit professional i de treball


Ensenyament, Serveis Socials Públics, entitats/empreses del tercer sector, ONG’s, pisos tutelats,
centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció ocupacional.

 

Sortides laborals

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d'integració social
 • Educador/a d'educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial

 

més info cicles +

 

 

CICLES INS RAMON MUNTANER - TADE

Cicle formatiu de grau mitjà de persones en situació de dependència ( TADE).

 

Ins Ramon Muntaner de Figueres (Girona ) ofereix diferents cicles formatius (3) . Avui us parlarem de TADE. 

 

Característiques


Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb
necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els
procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l'autonomia personal i les relacions amb
l'entorn.


Durada dels estudis
 

Serà de 2000 hores, en 2 cursos acadèmics. Es realitzaran hores en el centre docent i en el centre de
treball (pràctiques). La informació específica per a aquestes hores es donarà a partir del segon
trimestre, atès que els alumnes no l’hauran de començar fins al segon curs.
Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 2000 hores
lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic. Els centres
docents distribuiran lliurement les hores o bé en un o més dels mòduls previstos per a aquest cicle o bé
programant-ne més. En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del mòdul de formació en
centres de treball.


Competències professionals
 

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre altres coses, d'organitzar, preparar i controlar les
intervencions d'atenció física i psicosocial a les persones amb necessitats especials en el seu domicili,
pis tutelat, centre residencial o centre de dia.
 

Àmbit professional i de treball
 

Centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. Pisos
tutelats, centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció
ocupacional de persones amb discapacitat, serveis d’atenció a domicili, domicilis particulars.
 

Sortides professionals
 

Responsable de planta en les institucions residencials, cuidador/a de persones grans, persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions, tècnic/a d’atenció domiciliària.

+ info del cicle


Avís: La Borsa de Treball de l’institut  no es fa responsable del contingut i les condicions de les Ofertes de Treball ni del contingut i  la veracitat de les dades que els candidats introdueixin.